Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopKERK NEDERWEERT-EIND RIJKSMONUMENTSinds maart 2015 hoort de St. Gerardus-Majella kerk bij 100 meest waardevolle monumenten van Nederland die zijn gebouwd in de periode van 1940 tot en met 1958.

De kerk met kerkhofmuur en kapel kan vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend kenmerkend monument van de Nederlandse architectuur, bouwtechniek en ruimte gebonden kunst.

Het ontwerp van de kerk geeft met behulp van de waaiervormige plattegrond op innovatieve wijze invulling aan een liturgisch vernieuwend ruimteconcept in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Daarmee is de kerk van belang voor het oeuvre van de uit Weert afkomstige architect Pierre Weegels. Hij heeft zich bij het ontwerp laten inspireren door internationale architectuur. (Metzger, Le Corbusier).

De kerk vertegenwoordigt een hoge kunsthistorische waarde vanwege het iconografisch programma en het “Gesamtkunstwerk”dat is gerealiseerd vanuit de samenwerking tussen de opdrachtgever bouwpastoor Maes, de architect en de Limburgse kunstenaars Cor van Geleuken (1920 – 1986), Charles Eyck (1897 – 1983) en Daan Wildschut (1913 – 1995).

De kerk is mede architectuurhistorisch waardevol vanwege de zorgvuldig toegepaste materialen, detaillering en constructie. Naast traditionele materialen als baksteen, glas-in-lood en keramiek is tevens gebruik gemaakt van beton en staal, voor zowel de constructie als de decoratieve kunst.

De kerk is prominent gesitueerd in het centrum van Nederweert-Eind met de toren als belangrijke landmark voor de omgeving. Het kerkgebouw vertoont een sterke ruimtelijke en functionele samenhang met de open ruimte op het voorplein, de voormalige kleuterschool en de omliggende woningen. De bestrating van het plein verwijst naar de resultaten van het archeologisch onderzoek dat in 1952 in Eind heeft plaatsgevonden. De bodemvondst duidt op sporen van een kringgrep-urnenveld uit de ijzertijd 300 – 600 v. Chr.

De St. Gerarduskerk is vooral een zeldzaam en bijzonder bouwwerk door de unieke bouwstijl en door de kunsttoepassingen, waarbij de symbolentaal, de tekentaal zowel aan het exterieur als het interieur zeer rijk en harmonisch zijn doorgevoerd door de diverse vormen van kunstuitingen. Het is een zeldzame symbolenkerk, tot stand gekomen door een goed samenspel van architect, bouwpastoor en de diverse kunstenaars.

De parochiecommissie van Eind wil belangstellenden in de gelegenheid stellen kennis te komen maken met dit unieke en enige Rijksmonument van ons dorp. Daarvoor zullen een aantal rondleidingen (maximaal 25 personen per groep) met uitleg worden belegd. U kunt kiezen uit de volgende data:

Zaterdag: 30 april , Zondag: 1 mei, Zaterdag: 21 mei, Zondag: 5 juni, telkens om 13.30 uur.

Opgeven kan telefonisch bij: Lenie Mackus, 0495 – 626380;
of per email: leniemackus@outlook.com

Parochiecommissie Eind