Glas in lood Kruis symbool an geloof


Glas in lood Anker symbool van hoopDankwoord jubileumdienst

75 jaar parochie H. Gerardus
Nederweert-Eind.

Aan het einde van deze prachtige dankdienst wil ik namens de parochiecommissie ( dit is het voormalige kerkbestuur van onze parochie) iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de organisatie van de feestelijkheden rond 75 jaar parochie Eind.

Op de eerste plaats de jubileumcommissie die in dit kader bergen werk heeft verzet om deze dag tot een succes te maken, samen met het parochieel comité. Ik noem Sjaak Wijen die gigantisch veel werk heeft verzet in het kader van dit jubileum en namens de parochiecommissie de eindverantwoordelijkheid had en Francien Verheijen die dat zelfde heeft gedaan vanuit het federatiebestuur BENO. Ik dank de voorgangers en de samenstellers van deze jubileumviering. De koren en muziekgezelschappen die spontaan hun medewerking toezegden. De mensen die voor de prachtige bloemversieringen in deze kerk tekenden. De schilder die voor een nieuwe verflaag zorgde. De sponsoren die dit feest mede mogelijk gemaakt hebben. De leerlingen en het team van basisschool De Tweesprong die hebben gezorgd voor de prachtige tekeningen rond 75 jaar parochie Eind. Straks tijdens de brunch worden de prijzen bekend gemaakt. Dank ook aan alle vrijwilligers die verbonden zijn aan deze kerk en dat zijn er gelukkig heel veel. Ook dank aan de andere vrijwilligers die op verzoek allerlei hand- en spandiensten hebben verricht in de organisatie. Allemaal mensen met hart voor onze gemeenschap. Degenen die gezorgd hebben voor de blijvende herinnering aan 75 jaar parochie: twee prachtige glas-in-lood ramen die blijvend zichtbaar zijn gemaakt voor bezoekers van de St. Gerarduskerk en een schilderij van Cor van Geleuken, de belangrijkste kunstenaar van onze kerk.

Erkentelijkheid aan de oprichters van de parochie die het in 1939, een erg onzekere tijd, hebben aangedurfd de parochie te stichten en in stand te houden. De generaties daarna die de parochie hebben uitgebouwd en wasdom hebben gegeven. De huidige kerkbestuurders die in hun voetsporen vervolg hebben gegeven aan die doelstelling. We spreken hierbij tevens de hoop uit dat Eind zich zal blijven inzetten om deze prachtige parochie ook in de toekomst in stand te houden en waar mogelijk uit te bouwen, al zal dat geen gemakkelijke opgave zijn.

Dank ook aan wijlen pastoor Maes, die onze parochie naar volwassenheid heeft geleid en die de grote animator is geweest tot het bouwen van deze prachtige St. Gerarduskerk met zijn zo bijzondere architectuur, iconografisch programma en kunstuitingen.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt deze kerk zo bijzonder dat ze niet alleen voor Eind en de gemeente Nederweert, maar voor geheel Nederland bewaard moet blijven. Daarom heeft de Rijksdienst ons kerkgebouw voorgedragen als rijksmonument. De laatste stap in dit traject is in deze gezet. Het voorstel ligt momenteel bij de Raad van Cultuur voor advies. Hopelijk is dit advies positief.
Tot slot wil ik u allen danken voor uw aanwezigheid en belangstelling.

Zo aanstonds worden de feestelijkheden voortgezet op het Pastoor Maesplein met muziek en met een brunch voor diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Mensen die zich niet hebben opgegeven voor de brunch, zijn ook van harte welkom. Zij krijgen een gratis kop koffie of thee aangeboden van het kerkbestuur. Inzet, gemeenschapszin en samenwerking zijn de drie sterke bruggenpeilers waarop de gemeenschap Eind is gebouwd.

Laten we de hoop uitspreken dat dat in de toekomst zo mag blijven in de sfeer van Eind goed, al goed.
Ik wens u allen een fijne voortzetting van de feestelijkheden rond 75 jaar parochie Eind.
Ik dank u wel.

Henk Verheijen.